PRACTICA PROFESIONALĂ

PREZENTAREA PROGRAMULUI
Masterul european pentru formarea interpreților de conferință (4 semestre, 120 ECTS) pregătește interpreți capabili să lucreze în instituții din țară și din Uniunea Europeană (ca urmare a unui test de acreditare organizat în comun de Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanțe judecătorești, primărie, politie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar, în funcție de necesitățile instituționale.

Programul le oferă masteranzilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze si să folosească limbile străine studiate în vederea unei foarte bune comunicări și interacțiuni socioprofesionale. Se lucrează împreună cu experți și interpreți calificați sau cu profesori cu experiență îndelungată în traducere/interpretare și în formarea tinerilor interpreți/traducători.

Masterul european pentru formarea interpreților de conferință este monitorizat și sprijinit permanent de Direcția Generală pentru Interpretare (DG Interpretation / SCIC) a Comisiei Europene, astfel încât masteranzii beneficiază în fiecare an atât de programul de asistență pedagogică semestrial cu experți interpreți trimiși de SCIC, cât și de o serie de burse pe scurtă durată (vizitarea instituțiilor europene) și o serie de burse de studii pentru studenții din anul al II-lea. De asemenea, masteranzii au acces la burse ERASMUS, CEEPUS, DAAD și alte, precum și la stagiile de pregătire organizate de instituțiile europene.

 

LIMBI STRĂINE STUDIATE
Masteranzii înscriși la program se pregătesc, în conformitate cu reglementările internaționale, pentru a lucra cu o combinație lingvistică de tipul A (română, limba maternă), B (o limbă străină) și C (o a doua limbă străină) –. Astfel, au posibilitatea de a alege oricare două limbi străine dintre engleză, franceză, germană și spaniolă.

 

ADMITERE 2022
Se pot înscrie absolvenții oricărei instituții de învățământ superior (cu diplomă de licență) care cunosc două limbi străine dintre cele patru oferite de acest program.

Examenul de admitere constă din două probe:
1). Probă orală de traducere la prima vedere
• traducere și retroversiune la limba străină A
• traducere la limba străină B
• chestionar UE în limba română constând din 15 întrebări cu 4 variante de răspuns

2). Probă orală de aptitudini (fără luare de notițe)
• redarea unui discurs de 3‐4 minute, din limba străină A în limba română
• redarea unui discurs de 3‐4 minute, din limba română în limba străină A
• redarea unui discurs de 3‐4 minute, din limba străină B în limba română

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina admiterii.

CONTACT
Coordonator de program, prof. dr. Roxana-Cristina PETCU

 

Partenerii de practică profesională intramurală pot fi Departamentele, Decanatul, Secretariatul FLLS, bibliotecile catedrelor etc. Pentru oferte de practică profesională intramurală poți lua legătura cu coordonatorii de practică din cadrul Departamentelor sau cu ASLS.

Partenerii de practică profesională extramurală pot fi companii multinaționale, firme de traduceri, firme de marketing research, firme de IT, firme de administrație publică, biblioteci, birouri juridice etc.

Pentru firmele/instituţiile care nu se află pe lista de parteneri a departamentelor, va trebui să intermediezi încheierea unui protocol de colaborare. Se acceptă parteneri de practică din orice localitate, cu alte cuvinte nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în București.

 

Practica profesională extramurală se desfășoară pe baza semnării protocolului de colaborare, care nu este necesar și pentru practica profesională intramurală.

Protocolul se completează cu toate datele necesare, se imprimă în patru exemplare, apoi se semnează și ștampilează de către directorul Departamentului corespunzător, Decanat și partenerul de practică, în această ordine. Pe durata desfășurării online a activității didactice, protocolul se poate semna și trimite în format electronic către Departamentul corespunzător și către Decanat (oanadana.balas@lls.unibuc.ro). Atenție! Semnăturile pentru protocol și anexe se obțin la începutul activității de practică.

La încheierea practicii, vei primi o adeverință de practică în care trebuie să figureze următoarele informații:

  • prenumele și numele studentului, specializarea și anul de studii;
  • perioada în care s-a efectuat practica;
  • denumirea partenerului extern de practică;
  • detalierea activităților desfășurate, cu precizarea numărului de ore;
  • semnătura și ștampila reprezentantului legal al partenerului extern de practică.

Fac excepție adeverința de angajat și cea de voluntariat.

În ultimele două săptămâni ale semestrului în care se desfăşoară practica, trebuie să predai coordonatorului de practică profesională de la Departamentul FLLS corespunzător specializării A următoarele:
1). adeverința de practică (intra sau extramurală)
2). protocolul-cadru și anexele la acesta (în cazul practicii extramurale)

FORMULARE PRACTICĂ INTRAMURALĂ
⁕ Model adeverință de practică profesională intramurală

FORMULARE PRACTICĂ EXTRAMURALĂ
⁕ Protocol de colaborare și anexe (completează toate câmpurile cu atenție, documentele cu date lipsă sau greșeli vor fi returnate)
⁕ Adeverință de practică profesională extramurală exclusiv LMA
⁕ Adeverință de practică profesională extramurală exclusiv CLOE

PRACTICA PROFESIONALĂ E OBLIGATORIE?
Da, practica profesională e obligatorie la nivel de licență și de master, așadar se va considera restanță în cazul neîndeplinirii la timp a obligațiilor prevăzute în regulament.

PRACTICA PEDAGOGICĂ POATE FI CONSIDERATĂ PRACTICĂ PROFESIONALĂ?
Practica pedagogică nu se consideră practică profesională, deoarece reprezintă o disciplină din planul de învățământ al Modulului psihopedagogic, organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

EFECTUEZ PRACTICA LA SPECIALIZAREA A SAU B?
Practica profesională se poate efectua atât la specializarea A, cât și la specializarea B. Dar atenție, numărul total de ore de practică profesională pe semestru figurează în planul de învățământ de la specializarea A.

CUM PRIMESC NOTĂ?
Acordarea unei note pentru practica profesională este condiționată de predarea la termen a adeverinței de practică (intra sau extramurală). Nota pentru practica profesională se va acorda în sistem binar (10 – admis; abs. – respins) și va fi consemnată în catalog de coordonatorul de practică din cadrul Departamentului FLLS corespunzător specializării A.

SUNT ANGAJAT: MAI AM NEVOIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ?
Conform deciziei Consiliului FLLS, în acest caz poți prezenta o adeverință de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă locul de muncă respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică. De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională.

BENEFICIEZ DE UN STAGIU DE MOBILITATE ACADEMICĂ: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PRACTICA?
Dacă ești implicat într-un programe de mobilitate academică (de exemplu, ERASMUS) și acumulezi un minim de 30 credite / fiecare semestru de stagiu, ți se va echivala practica profesională pentru semestrul / semestrele corespunzătoare stagiului de mobilitate.

NU AM FINALIZAT PRACTICA LA TIMP SAU NU AM PREDAT ADEVERINȚA LA TERMEN
Ia legătura cu profesorul coordonator de practică sau cu prodecanul de resort și explică-i situația ta.

AI ALTE ÎNTREBĂRI?
Pentru mai multe informaţii, îți recomandăm Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

De asemenea, poți contacta coordonatorii de practică din partea Decanatului, Departamentelor sau specializărilor:
⁕ Decanat: conf. dr. Oana-Dana Balaș (prodecan responsabil cu practica studenților)
⁕ Departamente și specializări: Coordonatori de practică profesională 2021-2022

DECANAT
Prodecan responsabil cu practica studenților, conf. dr. Oana-Dana Balaș

DEPARTAMENTE ȘI SPECIALIZĂRI
Coordonatori de practică profesională 2021-2022