Facultăţile semnatare se angajează să colaboreze în vederea stimulării mobilităţilor în cadrul UB, pe baza sistemului de credite transferabile.
1. Fiecare dintre facultăţile semnatare ale prezentului acord va defini, prin proceduri interne specifice, cursurile de transfer ( = cursuri din propriile planuri de învăţământ care pot fi echivalate prin alte cursuri, din planurile de învăţământ ale facultăţilor partenere) şi le va face publice.
2. Fiecare dintre facultăţile semnatare ale prezentului acord va defini, prin proceduri interne specifice, cursurile transferabile ( = cursuri din planurile de învăţământ ale facultăţilor partenere care pot fi echivalate prin cursuri de transfer, din propriile planuri de învăţământ)
3. Facultăţile partenere pot stabili, după caz, şi criterii de corespondenţă între cursurile de transfer şi cele transferabile.
4. La nivel de licenţă studenţii pot efectua mobilităţi interfacultăţi în anii de studiu al II-lea şi al III-lea. Programul intră în vigoare cu începere din 1 oct. 2009.
5. La nivel de master pot efectua mobilităţi interfacultăţi în anul al II-lea de studiu. Programul intră în vigoare cu începere din 1 oct. 2010.
6. Facultăţile nu vor restricţiona accesul studenţilor din facultăţi partenere la cursurile proprii.
7. Secretariatul fiecăreia dintre facultăţile partenere va asigura evidenţa evaluării studenţilor care vin din alte facultăţi în cadrul prezentului acord.
8. Acceptarea mobilităţilor se va face pe bază de cerere scrisă din partea fiecărui student, depusă întâi la facultatea la care studentul este înmatriculat şi transmisă, în cazul în care este aprobată, către facultăţile vizate.
9. Condiţia obligatorie a aprobării cererilor de mobilitate este ca acestea să nu afecteze cuantumul semestrial obligatoriu de minimum 30 de credite.
10. Finanţarea mobilităţilor va fi asigurată prin plăţi compensatorii anuale, calculate pe unităţi de studiu fracţionate ( = x studenţi / 25 pentru seminare, ateliere sau cursuri practice şi x studenţi / 50 pentru cursuri).
11. Fiecare facultate va pune la dispoziţia partenerilor, în termen util, informaţiile relevante privind oferta de cursuri proprie.
12. În măsura posibilităţilor, facultăţile partenere vor căuta soluţii de construcţie a orarelor proprii care să înlesnească mobilităţile.