Prin cursurile predate la această catedră, parte componentă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, studenţii dobândesc cunoştinţe atât în domeniul lingvisticii, cât şi al literaturii ruse. La cursurile teoretice şi la cele practice, limba rusă este predată în plan contrastiv cu limba română. La acestea, se adaugă cursuri complementare ca Teoria şi practica traducerii şi Teoria şi practica textului. Literatura se predă atât din perspectiva istorică, începând cu folclorul, până la perioada contemporană, cât şi tematică, la cursurile opţionale.
Se urmăreşte nu numai însuşirea unor competenţe comunicative de limbă, dar şi a unor largi cunoştinţe de cultură, nu numai prin literatură, dar şi prin cunoaşterea curentelor de gândire, a unor momente de istorie, dezvoltarea artelor, etc., prin cursul de Istoria culturii ruse.
Departamentul asigură anual un program de masterat.
Toţi membrii departamentului sunt angrenaţi în activitatea ştiinţifică orientată spre cercetarea comparatistă a limbii şi literaturii. Rezultatele cercetării, concretizate în lucrări de remarcabilă ţinută ştiinţifică ale tuturor membrilor catedrei, sunt publicate în fiecare an în volumul Filologie rusă. Lucrări remarcabile în domeniul folclorului comparat, al literaturii ruse, al relaţiilor româno-ruse şi al cercetării contrastive a limbii ruse se bucură de apreciere internaţională. Departamentul organizează anual o sesiune ştiinţifică, la care participă rusiştii din toate centrele universitare din ţară.
Director departament: Conf. dr. Dana Cojocaru  
Membri:
– Prof. dr. Mihaela Moraru
– Conf. dr. Antoaneta Olteanu
– Conf. dr. Mihai Enoiu
– Conf. dr. Dana Cojocaru
– Conf. dr. Simion Iurac
– Conf. dr. Mihai Nistor
– Conf. dr. Axinia Crasovschi
– Lect. dr. Andreea Luminita Dunaeva
– Asist. Ana Camelia Dinu
Profesori consultanti:
– Prof. dr. Aneta Dobrea
– Prof. dr. Virgil Soptereanu
– Prof. dr. Tatiana Nicolescu